සපත්තු රාක්කය

 • Storage bench with shoe rack

  සපත්තු රාක්කයක් සහිත ගබඩා බංකුව

  කාර්මික විලාසිතා නිර්මාණ

  Iරොන්වානේ සහ ලී ගැලපීම, ගැමි රසයෙන් පිරී ඇත.

  විශිෂ්ඨ වැඩ කිරීම

  උසස් තත්ත්වයේ වානේ ව්‍යුහයන් මලකඩ හෝ තීන්ත වැටීමෙන් තොරව කුඩු ආලේප කරයි

  ක්රියාකාරී ඉඩ අමතර එකතු කරන ලදී

  ඉඩකඩ සහිත ගබඩා ඉඩ ඉහළ, අමතර සපත්තු රාක්කය පහළ.